Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ge-woon B.V. (hierna Ge-woon) gevestigd aan Kromstraat 126, 5345 AE Oss, KvK 70368015:

Artikel 1. Definities

Account het digitale profiel welke Gebruikers kunnen aanmaken op het Platform.
Advertentie De plaatsing van de te koop aangeboden Woning in de database van het Platform.
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Ge-woon.
Dienst(en) Het volledige gebruik van het door Ge-woon ter beschikking gestelde Platform.
Gebruiker Verkoper of Koper afzonderlijk.
Gebruikers Verkoper en Koper gezamenlijk.
Koper De natuurlijke persoon welke via het Platform een Woning zoekt of koopt.
Ge-woon De leverancier van de Dienst.
Overeenkomst Enige overeenstemming tussen Koper en Verkoper over de voorwaarden van koop/verkoop van de Woning.
Partij Verkoper, Ge-woon of Koper afzonderlijk.
Partijen Verkoper, Ge-woon en Koper gezamenlijk.
Platform Het medium waarop een Advertentie inzake de te koop aangeboden Woning kan worden geplaatst en waarmee Koper en Verkoper in staat worden gesteld in contact te treden met elkaar inzake een te koop aangeboden Woning.
Verkoper De natuurlijke persoon die via het Platform te kennen wenst te geven dat zijn Woning te koop is en hierbij in contact wenst te treden met een Koper.
Woning De woning, al dan niet inclusief eventuele grond(en) en bijgebouw(en), waarvan middels een advertentie op het Platform te kennen wordt gegeven dat deze te koop is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Ge-woon (en alle handelsnamen van Ge-woon zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede eventuele rechtsopvolgers van Ge-woon) aan Gebruikers.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Gebruikers, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Ge-woon ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4 Ge-woon heeft het recht deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Artikel 3. Aanmaken van een Account

3.1 Gebruikers zullen bij het aanmaken van een Account alle informatie naar waarheid invullen. Gebruikers mogen geen misleidende gegevens invullen bij het aanmaken van een Account.
3.2 Elke Gebruiker mag maximaal één Account aanmaken. Het is niet toegestaan om meerdere malen met verschillende Accounts op dezelfde Advertentie te reageren.
3.3 Elke gebruiker verklaart 18 jaar of ouder te zijn bij het aanmaken en gebruiken van het Account. Het Platform mag niet zelfstandig worden gebruikt door minderjarige personen. Indien een minderjarige zich op het Platform begeeft, blijven de ouders of wettelijk voogd van de minderjarige verantwoordelijk voor de handelingen van het minderjarige kind.

Artikel 4. Verplichtingen bij het plaatsen van Advertentie

4.1 Verkopers kunnen slechts één Woning per Advertentie plaatsen. Het is niet toegestaan meerdere Woningen per Advertentie te verkopen.
4.2 Verkoper dient voor het plaatsen van een Advertentie een Account aan te maken op het Platform, waarbij Verkoper de hieraan verbonden kosten dient te betalen. Ge-woon is gerechtigd het Account en/of de Advertentie met onmiddellijke ingang op te zeggen, te blokkeren, of te verwijderen indien er op welke wijze dan ook een handelen of nalaten van Verkoper plaatsvindt of dreigt plaats te vinden welke in strijd is met deze Algemene voorwaarden, het toepasselijk recht, redelijkheid en billijkheid en/of met de redelijke belangen van Ge-woon. Ge-woon is hierbij op geen enkele wijze schadeplichtig.
4.3 Het is Verkoper niet toegestaan in de Advertentie inhoud te plaatsen welke misleidend, discriminerend, onjuist, onzorgvuldig, onvolledig, pornografisch, privacygevoelig, kwetsend, beledigend en/of illegaal is.
4.4 Verkoper garandeert de authenticiteit van de Advertentie. De Advertentie dient een werkelijke weergave te zijn van de Woning en bevat de daadwerkelijke eigenschappen en specificaties van de Woning. De Advertentie mag enkel foto’s en tekeningen van de daadwerkelijke Woning bevatten. Verkoper zal met betrekking tot de Woning geen informatie achterhouden die er toe had kunnen leiden dat Koper niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, tot koop van de Woning zou zijn overgegaan.
4.5 In het prijsveld of Aanbod van Verkoper aan Koper dient de prijs te worden vermeld voor het verkrijgen van het gehele eigendom van de Woning (inclusief specificatie van alle wettelijke kosten en lasten gerelateerd aan de Woning). Verkoper zal tevens aangeven of de Woning is bezwaard met enige beperkte rechten (bijvoorbeeld erfpacht, recht van overgang of andere vormen van beperkte rechten).
4.6 Verkoper zal de Advertentie uitsluitend in de Nederlandse taal plaatsen.
4.7 Ge-woon is gerechtigd de Advertentie na twaalf maanden te verwijderen of automatisch te laten verlopen. De Advertentie dient verwijderd te worden door de Verkoper indien een of meer van volgende gevallen zich voordoen:
a. indien Verkoper, wanneer een Koper zich meldt, geen keuze maakt om al dan niet de Woning te zullen verkopen aan Koper.
b. wanneer Verkoper, om welke reden dan ook, besluit om de Woning niet, of niet via het Platform, te verkopen (bijvoorbeeld wanneer Verkoper de woning besluit te verkopen via een andere partij, (online) makelaar, websites zoals Funda.nl, etc.).Ge-woon is tevens gerechtigd om de Advertentie in deze gevallen zelf te verwijderen wanneer de Verkoper nalaat dit te doen.
4.8 Advertenties voor promotionele doeleinden zijn niet toegestaan.
4.9 Advertenties dienen direct te worden gewijzigd naar status verkocht zodra een Overeenkomst tussen Gebruikers tot stand is gekomen of Gebruikers de intentie hebben dit te doen, de Woning op andere wijze is verkocht of niet meer beschikbaar is voor verkoop.
4.10 Ge-woon is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van de gegevens in de Advertenties te controleren. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en controle op de Advertenties.
4.11 Advertenties mogen alleen geplaatst worden op het Platform voor Woningen welke nog niet op de website Funda.nl zijn geplaatst.

Artikel 5. Platform

5.1 Ge-woon zal zich redelijk inspannen de Diensten te verrichten op een manier die Gebruikers mogen verwachten.
5.2 Ge-woon behoudt zich het recht voor om zonder mededeling het Platform op elk moment te sluiten wegens onderhoud of andere gewichtige redenen zoals staking, schaarste van goederen, update van systemen, oproer, storing in communicatiemiddelen, stroom en/of energiestoring, (de dreiging van) maatschappelijke ontwrichting of ongevallen. Ge-woon is tevens gerechtigd van tijd tot tijd inhoudelijke, technische, grafische en/of functionele wijzigingen aan het Platform door te voeren.
5.3 Ge-woon garandeert op geen enkele wijze de volledige en foutloze functionering van het Platform.
5.4 Downtime of fouten in het Platform zullen op geen enkele wijze leiden tot restitutie of schadevergoeding door Ge-woon
5.5 Gebruikers erkennen dat Ge-woon het Platform enkel aanbiedt om het in contact treden van Gebruikers inzake een potentiele koop of verkoop van een Woning te faciliteren, en dat Ge-woon op geen enkele wijze partij wordt bij de Overeenkomst tot (ver)koop die wordt gesloten tussen Gebruikers noch enige garanties geeft dat een Overeenkomst daadwerkelijk gesloten wordt. Dit blijft uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van Gebruikers onderling.
5.6 Ge-woon geen garantie geeft op het vinden, kopen of verkopen van een Woning noch op de kwaliteit van de Advertenties of de Gebruikers.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Gebruikers zullen bij gebruik van het Platform alle daarop van toepassing zijnde tarieven betalen zoals opgenomen in het Platform.
6.2 Alle andere kosten met betrekking tot de Overeenkomst blijven uitdrukkelijk voor rekening van de Gebruikers.

Artikel 7. Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy

7.1 Gebruikers zullen de namen (waaronder handelsnamen en merknamen) alsmede de logo’s, afbeeldingen, vormgeving of enige combinatie hiervan, van Ge-woon en/of de namen van haar medewerkers niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ge-woon.
7.2 Partijen zullen geen intellectuele eigendomsrechten van elkaar verkrijgen.
7.3 Gebruikers garanderen dat de aangeleverde informatie en gegevens niet in strijd zijn met enige wet- en/of regelgeving en er geen (intellectuele eigendoms-) rechten van derden worden geschonden.
7.4 Gebruikers vrijwaren Ge-woon voor enige claims welke verband houden met het gebruik van het Platform, de door Partijen gepubliceerde Advertenties of reacties op het Platform. Gebruikers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de teksten in de door hen geplaatste Advertenties.
7.5 Gebruikers zullen de informatie die zijn van elkaar of van Ge-woon ontvangen, voor zover deze niet openbaar toegankelijk is op het Platform, geheim houden en niet kopiëren en/of delen met derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
7.6 Ge-woon en de Gebruikers zullen eventuele persoonsgegevens behandelen conform de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het aanmaken van een Account accepteren Gebruikers dat Ge-woon gegevens ingevoerd door Gebruikers kan bewaren en mag gebruiken voor eigen commerciële doeleinden zoals het verzenden van nieuwsbrieven of het verzamelen van statistische gegevens ter verbetering van haar dienstverlening en het Platform.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Ge-woon voor directe of indirecte schade welke is geleden door Gebruikers of enige andere bezoeker van het Platform is, voor zover bij wet toegestaan, uitgesloten.
8.2 De aansprakelijkheid van Ge-woon voor directe of indirecte schade ten gevolg van een handelen of nalaten van een Makelaar is, voor zover bij wet toegestaan, uitgesloten.
8.3 Ge-woon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid welke voortvloeit uit de daadwerkelijke Overeenkomst tot (ver)koop van een Woning tussen Gebruikers of het uitblijven hiervan.
8.4 Indien enige diensten of producten worden afgenomen van een derde partij via het Platform, komt slechts een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker(s) en deze derde partij en zal Ge-woon derhalve nimmer schadeplichtig zijn.
8.5 Indien Ge-woon, in afwijking van de rest van dit artikel 7, is gehouden tot het vergoeden van schade, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot de door de verzekeraar van Ge-woon daadwerkelijke uitgekeerde vergoeding (indien en voor zover er sprake is van verzekerbare schade), en zal de aansprakelijkheid in ieder geval altijd gelimiteerd zijn tot €100.000,00 (honderdduizend euro).

Artikel 9. Overeenkomst tussen Gebruikers

9.1 Een Overeenkomst tussen Gebruikers kan tot stand komen wanneer beide Gebruikers zich akkoord hebben verklaard met de (ver)koop van de Woning tegen bepaalde voorwaarden en hierbij vervolgens gevolg aan hebben gegeven conform de hierop van toepassing zijnde wetten en regels inzake woningverkoop. Een bod of reactie op een Advertentie is niet bindend en correspondentie tussen Gebruikers via het Platform is vrijblijvend en niet bedoeld om in de plaatst te treden of onderdeel te worden van de daadwerkelijke Overeenkomst die Gebruikers kunnen aangaan inzake (ver)koop van de Woning.
9.2 Gebruikers zullen ervoor zorgdragen dat Ge-woon op geen enkele wijze hinder ondervindt van een eventueel conflict tussen Gebruikers onderling en is hier op geen enkele wijze bij wordt betrokken.
9.3 In het geval dat Ge-woon op welke wijze dan ook schade, verlies of hinder ondervindt van enig conflict of geschil tussen Gebruikers onderling, dan zullen Gebruiker(s) Ge-woon volledig vrijwaren voor alle directe- en indirecte schades en kosten in dit verband. Gebruikers zullen Ge-woon tevens vrijwaren voor alle claims, vorderingen en (schade)vergoedingen van derde partijen jegens Ge-woon welke te wijten zijn aan enig handelen of nalaten van Gebruiker(s). Beide Gebruikers zijn in dit verband hoofdelijk aansprakelijk richting Ge-woon, voor zover bij wet toegestaan.

Artikel 10. Verwijdering & weigering van het Platform

10.1 Ge-woon kan Gebruikers per direct verwijderen van het Platform en toekomstig gebruik weigeren indien één of meer van de volgende gebeurtenissen zich voordoen:
a) Een Gebruiker de verplichtingen in deze Algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot strijd met de in Artikel 4 genoemde voorwaarden voor Advertenties;
b) Een Gebruiker surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of onder curatele wordt gesteld. Hiermee wordt gelijkgesteld een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
c) Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de Gebruiker wordt gelegd;
d) Ge-woon op enige wijze twijfelt aan de kredietwaardigheid van Gebruikers;
e) Gebruiker het Platform op enige wijze naar beoordeling van Ge-woon misbruikt;
f) Ge-woon hier gewichtige reden toe ziet.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden.
11.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.